REGULAMIN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZACY UMOWY SPRZEDAZY
ZAWIERANEJ Z KONSUMENTEM POZA LOKALEM PRZEDSIEBIORSTWA
SPRZEDAWCY (DALEJ: UMOWA)

§ 1. Dane Sprzedawcy oraz status Kupujacego


1. Zepter International Poland Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba
w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000107635, kapital
zakladowy 224.500 PLN, REGON 011524677, NIP 526-020-01-87, zwana dalej:
Sprzedawca
2. Dane teleadresowe i kontaktowe Sprzedawcy umozliwiajace Konsumentowi porozumiewanie
sie ze Sprzedawca:
– adres siedziby: ul. Domaniewska 37; 02-672 Warszawa;
– telefony:(22) 565 80 00 (ogólny), (22) 565 84 84 (Biuro Obslugi Klienta),
(22) 230 99 40 (Infolinia); (22) 565 81 00 (Faks)
– strona www: www.zepter.pl;
– adres poczty elektronicznej: zepter@zepter.com.pl ;
– adres Serwisu Centralnego Sprzedawcy: Serwis Centralny Zepter, ul. Gawlowska
177, 96-503 Sochaczew;
– adresy biur terenowych i punktów serwisowych dostepne sa na stronie internetowej
www.zepter.pl oraz pod numerem Biura Obslugi Klienta.

3. Kupujacym jest Konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba
fizyczna zawierajaca ze Sprzedawca Umowe niezwiazana bezposrednio z jej dzialalnoscia
gospodarcza lub zawodowa (dalej: Konsument).

§ 2. Przedmiot Umowy


Sprzedawca na podstawie Umowy wyda Konsumentowi i przeniesie na niego wlasnosc nastepujacych towarów:
§

Szczególowe informacje o towarze i jego cechach dostepne sa w materiale informacyjno-reklamowym nr przekazanym Konsumentowi wraz z niniejszym formularzem
informacyjnym.
2. WYPELNIC W PRZYPADKU WYRAZENIA PRZEZ KONSUMENTA WOLI ZWIAZANIA SIE UMOWA W RAMACH PROMOCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ SPRZEDAWCE.
W przypadku skorzystania przez Konsumenta z promocji, Cena Laczna oznacza Promocyjna Cene Laczna, o ile w niniejszym formularzu wyraznie nie wskazano inaczej.
Promocja trwa od dnia2) do dnia2) wlacznie (okres obowiazywania promocji). Warunkiem skorzystania z promocji jest:
– Dokonanie zakupu towaru objetego promocja w okresie obowiazywania promocji;
– Zaplata Promocyjnej Ceny Lacznej przez Konsumenta w terminach i wysokosci okreslonych w Umowie.
– Jednoczesnie Konsument przyjmuje do akceptujacej wiadomosci, iz w przypadku jakiegokolwiek uchybienia terminom badz wysokosciom platnosci traci prawo do Promocyjnej Ceny Lacznej
i tym samym bedzie zobowiazany do zaplaty Ceny Lacznej

§ 3. Sposoby i terminy zaplaty oraz dostawa i wydanie towaru


1. Cena Laczna moze byc platna na rzecz Sprzedawcy w nastepujacy sposób:
a) ze srodków wlasnych Konsumenta:
- przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank S.A.
O/W-wa nr 13 1140 1977 0000 4170 8700 1005 (dalej: Rachunek Bankowy
Sprzedawcy) w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy,
- w systemie paczka pobraniowa – gotówka, przy odbiorze towaru – zgodnie z
ust.5, zdanie drugie – do rak przedstawiciela firmy kurierskiej,
b) w systemie ratalnym – ze srodków uzyskanych z kredytu bankowego na podstawie
odrebnej umowy kredytu zawieranej przez Konsumenta z Bankiem i na
warunkach w niej okreslonych oraz dodatkowo – w przypadku zobowiazania sie
Konsumenta do uiszczenia wplaty wlasnej – ze srodków wlasnych Konsumenta
wplaconych na Rachunek Bankowy Sprzedawcy w terminie 15 dni od dnia zawarcia
Umowy i w wysokosci zadeklarowanej przez Konsumenta w Umowie,
c) w systemie przedplat miesiecznych platnych na Rachunek Bankowy Sprzedawcy
– od 3 do 24 przedplat, których ilosc, wysokosc i terminy zostana uzgodnione
przez strony w Umowie, przy czym pierwsza przedplata zostanie uiszczona
w terminie 15 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Wyboru sposobu uiszczenia Ceny Lacznej Konsument dokonuje poprzez oznaczenie
w Umowie jednego z ww. sposobów platnosci.
3. W przypadku, gdy cena zakupu towaru jest wyzsza niz 400,00 PLN (brutto), koszt
dostawy towaru wliczony jest w cene towaru - Cena Laczna.
4. W przypadku, gdy cena zakupu towaru jest nizsza lub równa 400,00 PLN (brutto),
Konsument zobowiazany jest do zaplaty na rzecz Sprzedawcy kwoty 15,00 PLN
(brutto) z tytulu kosztów dostawy towaru, a tym samym Cena Laczna obejmuje
cene towaru oraz ww. koszty dostawy.
5. Z zastrzezeniem zdania nastepnego dostawa i wydanie towaru nastapi po wplacie
na wlasciwy rachunek bankowy Sprzedawcy Ceny Lacznej – zgodnie z wybranym
przez Konsumenta sposobem zaplaty w terminach wskazanych w Umowie, liczonych
od daty wplywu na wlasciwy rachunek bankowy Sprzedawcy Ceny Lacznej.
W przypadku wyboru przez Konsumenta platnosci w systemie paczka pobraniowa
dostawa towaru nastapi w terminie 10 dni roboczych, liczac od daty zawarcia
Umowy.
6. Sprzedawca dostarcza towar za posrednictwem firmy kurierskiej na adres podany
przez Konsumenta w Umowie lub – w przypadku zmiany adresu – w zawartym
przez strony aneksie.
7. W przypadku zakupu urzadzenia do uzdatniania wody, montazu urzadzenia dokonuje
autoryzowany serwisant Sprzedawcy po uzgodnieniu z Konsumentem terminu
montazu.
8. Za termin dokonania wplaty uznaje sie termin wplywu srodków na wlasciwy rachunek
bankowy Sprzedawcy.
9. Doradca Sprzedawcy nie jest upowazniony do pobierania jakichkolwiek platnosci
od Konsumenta.

§ 4. Jakosc swiadczenia, gwarancja i procedura reklamacyjna.


1. Sprzedawca jest zobowiazany dostarczyc Konsumentowi towar pozbawiony wad
fizycznych i prawnych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczacymi rekojmi,
Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgledem Konsumenta, jezeli rzecz sprzedana
posiada wade fizyczna lub prawna.
2. Ponadto Sprzedawca (Gwarant) udziela gwarancji, w ramach której zapewnia dobra
jakosc oraz prawidlowe funkcjonowanie sprzedawanych przez siebie towarów,
z zastrzezeniem wylaczen towarów badz ich elementów okreslonych w Karcie Gwarancyjnej,
na podanych ponizej warunkach (tresc Karty Gwarancyjnej):
– Gwarant oswiadcza, ze niniejsza gwarancja obowiazuje na terytorium RP.
– Gwarant zapewnia Kupujacemu w okresie gwarancyjnym dokonywanie napraw
towaru lub jego wymiane na towar wolny od wad. Wszelkie wadliwe towary lub
ich czesci, które wymieniono na nowe, staja sie z chwila dokonania wymiany
wlasnoscia Gwaranta.
– Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu realizacji uprawnien Kupujacego
wynikajacych z gwarancji, przy czym Gwarant moze wymienic towar na nowy
w sytuacji wykrycia wady istotnej lub gdy koszt naprawy przewyzsza wartosc
towaru.
– Gwarancja obejmuje: wady materialowe ujawnione podczas eksploatacji i usterki
wynikajace z wadliwego wykonania towaru.
– Gwarancja nie obejmuje: czesci i podzespolów ulegajacych naturalnemu zuzyciu
podczas eksploatacji, tj: filtrów, membran osmotycznych, grzalek, zarówek,
baterii, akumulatorów, bezpieczników, zeli itp., uszkodzen powstalych w wyniku
uzytkowania towaru niezgodnie z Instrukcja Obslugi, w szczególnosci uszkodzen
mechanicznych, termicznych itp., towaru noszacego slady naprawy niewykonanej
przez Gwaranta badz autoryzowanego serwisanta Gwaranta, urzadzenia do
uzdatniania wody, którego instalacja nie zostala wykonana przez autoryzowanego
serwisanta Gwaranta, urzadzenia do uzdatniania wody, które nie bylo serwisowane w okresach wskazanych przez Gwaranta w Kalendarzu Obslugi Serwisowej
urzadzenia lub instrukcji obslugi towaru, krysztalowego pucharu kieliszków
Magic Harmony, towaru wykonanego z porcelany, szkla, ceramiki, kosmetyków,
OXY SPRAY, bizuterii, wyrobów wlókienniczych, kawy, suplementów diety;
– Na towary wykonane ze stali szlachetnej: Cr/Ni 18/10, 304 lub 316L Gwarant
udziela gwarancji wieczystej (bezterminowej), z wylaczeniem elementów tych towarów
wyszczególnionych ponizej.
– Gwarancja terminowa obejmuje nizej wymienione towary badz elementy towarów
i udzielana jest na: 24 miesiace – urzadzenie do uzdatniania wody Edelwasser,
urzadzeniaTherapyAir, cleanSymag, TurboHandy, vacSy, mixSy, Kuchenke
indukcyjna, ekspres Ze-presso Café, elektroaparaty, noze do krojenia, zegarki,
halogeny urzadzen pod marka BIOPTRON; wszystkie elementy pokrywy Syncro-
-Clik z wylaczeniem elementów wykonanych ze stali szlachetnej: Cr/Ni 18/10,
304 lub 316L, wskazniki temperatury, zawory, elementy z tworzywa sztucznego,
gumy, mechanizm zaciskowy kieliszków Magic Harmony; 36 miesiecy - urzadzenie
do uzdatniania wody Aqueena Pro, urzadzenia Tuttoluxo i Tuttosteamy;
60 miesiecy - urzadzenia medyczne pod marka BIOPTRON;
– Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru towaru przez Kupujacego,
który jest wskazany w liscie przewozowym lub – w przypadku zakupu
w punkcie sprzedazy detalicznej – oznaczony na dokumencie sprzedazy;
– W przypadku uznania istnienia wady lub usterki objetej gwarancja Gwarant dokona
naprawy lub wymiany towaru na nowy w terminie 21 dni liczonych od dnia
udostepnienia Sprzedawcy reklamowanego towaru;
– Adresy punktów serwisowych Gwaranta zamieszczone sa na stronie internetowej
Gwaranta pod adresem www.zepter.pl, pod numerem Biura Obslug Klienta
(22) 565 84 84 oraz pod nr Infolinii: (22) 230 99 40;
– Towar moze byc przyjety do naprawy wylacznie po przedstawieniu przez Kupujacego
niniejszej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu;
– Naprawa gwarancyjna dotyczy wylacznie towaru w oryginalnej, nienaruszonej
obudowie;
– Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia do naprawy towarów zabrudzonych
(nieoczyszczonych);
– Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ulepszen technicznych oraz
zmian w zakresie wzornictwa;
– Niniejsza gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Kupujacego wynikajacych z rekojmi;
– Przed uzyciem towaru nalezy szczególowo zapoznac sie z Instrukcja Obslugi,
w szczególnosci z zasadami bezpieczenstwa uzytkowania i konserwacji.
– Gwarant szczególnie zaleca przeprowadzenie odplatnego przegladu technicznego
pokrywy szybkowarowej Syncro-Clik po uplywie 24 miesiecy od daty odbioru
towaru;
– Gwarant zaleca Kupujacemu zachowanie oryginalnego opakowania towaru,
w celu skorzystania z niego w razie koniecznosci dostarczenia towaru do punktu
serwisowego. W przypadku braku oryginalnego opakowania, Kupujacy zobowiazany
jest zapewnic reklamowanemu towarowi odpowiednie opakowanie,
przy czym Gwarant zastrzega, ze wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia towaru
wynikajace z jego niewlasciwego opakowania obciazaja wylacznie Kupujacego.
3. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych towarów w okresie gwarancyjnym
lub w okresie odpowiedzialnosci Sprzedawcy z tytulu rekojmi, Konsument winien,
zgodnie z przepisami regulujacymi dana instytucje prawna, z której ma zamiar
skorzystac, zlozyc reklamacje w jednym z punktów serwisowych Sprzedawcy lub
pod numerem Biura Obslugi Klienta.
4. Konsument, w celu wszczecia procedury reklamacyjnej, moze posluzyc sie formularzem
reklamacyjnym sporzadzonym zgodnie z wzorem dostepnym na stronie
internetowej Sprzedawcy oraz w punktach serwisowych Sprzedawcy. W przypadku
nieskorzystania przez Konsumenta z formularza reklamacyjnego, o którym mowa
w zdaniu poprzedzajacym, zaleca sie Konsumentowi sformulowanie zgloszenia
reklamacyjnego w sposób pozwalajacy na rozpatrzenie przez Sprzedawce reklamacji.
Wadliwe towary Konsument winien dostarczyc na koszt Sprzedawcy: (i) do
najblizszego punktu serwisowego Sprzedawcy lub (ii) wyslac je przesylka kurierska
bezposrednio na adres Serwisu Centralnego Sprzedawcy, po uprzednim telefonicznym
ustaleniu ze Sprzedawca terminu odbioru przesylki.
5. W przypadku urzadzen dostarczonych i zamontowanych przez Sprzedawce Konsument
moze dokonac zgloszenia reklamacyjnego bezposrednio do autoryzowanego
serwisanta Sprzedawcy, którego dane sa przekazywane Konsumentowi wraz
z dokumentacja zakupionego urzadzenia.
6 Po zalatwieniu reklamacji Konsument zobowiazany jest do odbioru produktów na
koszt Sprzedawcy, nie pózniej jednak niz w terminie 14 dni od daty otrzymania
pierwszego wezwania do odbioru, które otrzyma od Sprzedawcy zgodnie z wybrana
forma kontaktu, ustalona w trakcie skladania reklamacji.
7. W przypadku uznania przez Sprzedawce zasadnosci reklamacji zgloszonej przez
Konsumenta, termin zalatwienia reklamacji wynosi 21 dni od dnia udostepnienia
Sprzedawcy reklamowanego towaru, chyba ze strony ustala inny rozsadny termin
niepowodujacy nadmiernych niedogodnosci dla Konsumenta.

§ 5. Uslugi posprzedazowe


1. W ramach uslug posprzedazowych Sprzedawca zapewnia Konsumentowi:
a) Jednorazowa, nieodplatna wizyte Doradcy Sprzedawcy obejmujaca instruktaz
uzywania towaru oraz – w przypadku towarów tego wymagajacych – przeprowadzenie
czynnosci niezbednych do ich pierwszego uzycia (np. dekonserwacje
naczyn do gotowania). Wizyta Doradcy odbedzie sie po dostarczeniu towaru
i indywidualnym uzgodnieniu terminu bezposrednio pomiedzy Doradca a Konsumentem;
b) Odplatna wymiane filtrów w urzadzeniach do uzdatniania wody (koszt zakupu
filtrów kazdorazowo ponosi Konsument zgodnie z aktualnym cennikiem Sprzedawcy),
wykonywana przez autoryzowanego serwisanta Sprzedawcy w miejscu
montazu urzadzenia;
c) Odplatny serwis pogwarancyjny (polerowanie, naprawa, przeglad techniczny,
itp.) zgodnie z Cennikiem Uslug Serwisowych i Czesci Zamiennych Sprzedawcy
dostepnym w siedzibie Sprzedawcy oraz w punktach serwisowych Sprzedawcy,
po dostarczeniu towaru przez Konsumenta na jego koszt do punktu serwisowego
Sprzedawcy oraz na warunkach okreslonych przez strony w Zleceniu Serwisowym.
2. W celu skorzystania z uslug posprzedazowych opisanych w ust. 1 lit. b) i c) Konsument
powinien zlozyc Zlecenie Serwisowe w jednym z punktów serwisowych Sprzedawcy
badz skontaktowac sie z Biurem Obslugi Klienta.

§ 6. Odstapienie od umowy


1. Konsument zawierajac Umowe poza lokalem przedsiebiorstwa (Sprzedawcy),
ma prawo odstapic od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie
14 dni od dnia odbioru towaru. W celu skorzystania z prawa odstapienia od Umowy
Konsument powinien wyslac oswiadczenie o odstapieniu na adres siedziby
Sprzedawcy w wyzej zakreslonym terminie z dopiskiem na kopercie – wylacznie
jednak w celu usprawnienia procedury odstapienia – „Odstapienie”. Do zachowania
terminu wystarczy wyslac oswiadczenie przed jego uplywem.
2. Konsument moze skorzystac z formularza zamieszczonego w zalaczniku nr 2 do
Ustawy o prawach konsumentaz dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
(dalej: Ustawa), ale nie jest to obowiazkowe.
3. Prawo odstapienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiebiorstwa (Sprzedawcy)
nie przysluguje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem
swiadczenia sa towary dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu (np. kawa,
kosmetyki, suplementy diety), jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu
towaru, a ze wzgledów higienicznych lub przez wzglad na ochrone zdrowia towarów
tych nie mozna zwrócic po otwarciu opakowania.
4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstapienia
od Umowy, strony zobowiazuja sie do zwrotu wzajemnych swiadczen w terminie
do 14 dni liczonym od dnia otrzymania przez Sprzedawce oswiadczenia
o odstapieniu. Sprzedawca zobowiazuje sie do odbioru towaru od Konsumenta
za posrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej na wlasny koszt po uprzednim
uzgodnieniu z Konsumentem terminu odbioru. Sprzedawca dokona zwrotu platnosci
przy uzyciu takich samych sposobów platnosci, jakie zostaly przez Konsumenta
uzyte w pierwotnej transakcji (gotówka, przelew), chyba ze Konsument wyraznie
zgodzil sie na inna forme zwrotu. Konsument nie ponosi zadnych oplat w zwiazku
z ww. zwrotem.

§ 7. Pozostale informacje


Konsument ma mozliwosc skorzystania z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczen. Szczególowe informacje dotyczace tych procedur
oraz zasady korzystania z nich dostepne sa w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji spolecznych,
do których zadan statutowych nalezy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod nastepujacymi adresami internetowymi Urzedu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

§ 8. Oswiadczenia


Doradca Sprzedawcy oswiadcza, iz zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy w sposób jasny
i zrozumialy poinformowal Konsumenta o warunkach zamieszczonych w niniejszym
formularzu, na jakich Konsument moze zwiazac sie Umowa ze Sprzedawca, oraz
oswiadcza, iz z godnie z art. 14 ust. 1 Ustawy przekazal tresc niniejszego formularza
utrwalona na papierze, zas Konsument wlasnorecznym podpisem zlozonym na
niniejszym formularzu kwituje jego odbiór. Jednoczesnie Konsument wyraza zgode
na przetwarzanie – w celu okreslonym w zdaniu nastepnym – jego danych osobowych
wskazanych przez niego w niniejszym formularzu, obejmujacych imie i nazwisko
ujawnione w podpisie (dalej: Dane Osobowe). Dane Osobowe beda przetwarzane
przez Sprzedawce, jako administratora tych danych, zgodnie z Ustawa o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.
1182) wylacznie w ww. zakresie i wylacznie w celu zwiazanym z wypelnieniem przez
Sprzedawce obowiazku informacyjnego nalozonego Ustawa oraz w celu zapewnienia
sobie mozliwosci wykazania spelnienia tego obowiazku. Dane Osobowe Konsument
podaje dobrowolnie i przysluguje mu prawo dostepu do tresci Danych Osobowych,
ich poprawiania oraz prawo odwolania zgody w kazdym czasie na przetwarzanie
przez Sprzedawce Danych Osobowych.

 

 

Strzalka